11.7.08

15064 Hideo Shiraki Quintet + 3 Koto Girls - Sakura Sakura - 1965