22.2.11

15030 Ambros Seelos - Mit Ambros Seelos auf Tournée - 1965